SEVESO

Rumst-Seveso-1

SEVESO-eisen

Aan SEVESO-inrichtingen worden verschillende verplichtingen opgelegd met betrekking tot de beheersing van de gevaren verbonden aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Deze verplichtingen verschillen naargelang het een lagedrempel- of een hogedrempelinrichting betreft. Voor de lagedrempelbedrijven geldt weliswaar niet de verplichting tot het opmaken van een veiligheidsrapport door een VR-deskundige, doch zij dienen te beschikken over een preventieplan waarin alle maatregelen worden beschreven die het bedrijf genomen heeft om calamiteiten, die kunnen leiden tot externe risico’s, te voorkomen of de omgevingsimpact ervan te beperken. Voor de hogedrempelbedrijven gelden alle verplichtingen van de lagedrempelinrichtingen plus nog enkele extra zaken zoals (onder andere) het opmaken van een veiligheidsrapport door een VR-deskundige en het opstellen van een extern noodplan. Aangezien de site te Rumst een lagedrempelinrichting is en de site te Willebroek (Victor Dumonlaan 13) een hogedrempelinrichting, is de veiligheid bij ODTH een zeer belangrijke topic.

Veiligheid van de mens

Willebroek-seveso-2

Alvorens een activiteit op te starten stelt ODTH zich steeds de vraag of dit op een veilige manier kan gebeuren. Enkel bij een positief antwoord wordt er doorgezet. De veiligheid van de mensen (zowel intern als extern) is de grootste prioriteit en alle mogelijke maatregelen worden genomen om de risico’s tot een absoluut minimum te beperken.

Milieuvergunningen

Willebroek-seveso-1

Het Seveso-statuut van ODTH heeft alles te maken met het feit dat ODTH de magazijnen volledig uitrust om zoveel mogelijk categorieën van gevaarlijke stoffen op te slaan. ODTH heeft dus een uitgebreide milieuvergunning om de klanten van dienst te zijn en de mogelijkheid te bieden om verschillende productcategorieën op te slaan.